Praktijkondersteuner-GGZ

De POH-GGZ werkt in de huisartsenpraktijk. Hij of zij helpt u om een beter beeld van de klachten te krijgen en geeft begeleiding en behandeling. Als u hulp of begeleiding wilt van een POH-GGZ kunt u dat met uw huisarts bespreken.

U kunt met allerlei psychosociale problemen bij uw huisarts terecht.

Uw huisarts kijkt samen met u hoe ernstig uw klachten zijn. Maar hij kan daarvoor ook doorverwijzen naar de Praktijkondersteuner-GGZ (POH-GGZ). De huisarts blijft dan wel verantwoordelijk.

U kunt ook bij de POH-GGZ terecht als de oorzaak van uw klachten niet duidelijk is. Hij of zij kan u dan helpen om deze in kaart te brengen. En te onderzoeken waar ze vandaan komen.

Welke klachten de POH-GGZ behandelt, verschilt per huisartsenpraktijk.

In het algemeen geldt het volgende: U kunt door de POH-GGZ behandeld worden als u last hebt van psychische klachten zonder dat er een psychische aandoening is.

Een psychische aandoening is een geheel van bepaalde klachten en symptomen.

Alle psychische aandoeningen staan beschreven in het Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen. De ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders’, kortweg de DSM-5.

Als de POH-GGZ of de huisarts denken dat u een psychische aandoening hebt, kunnen zij u, als dat nodig is of als u dat wilt, doorsturen naar een psycholoog of psychiater.

De POH-GGZ kan u helpen om uw problemen in kaart te brengen. Dat doet hij of zij in een aantal gesprekken. In die gesprekken zal de POH-GGZ:

  • met u uw psychische en psychosomatische klachten uitdiepen en verhelderen;
  • met u vervolgstappen bespreken en een plan opstellen;
  • voorlichting en uitleg geven over uw klachten of stoornis. En over de oorzaken en mogelijke oplossingen;
  • u begeleiden en ondersteunen;
  • u kortdurend behandelen. Daarbij richt de praktijkondersteuner-GGZ op het verbeteren van uw functioneren;
  • u soms vragen om een vragenlijst in te vullen.

De zorg van de POH-GGZ wordt gegeven vanuit de huisartsenpraktijk. Daardoor is de zorg gemakkelijk toegankelijk.

Wordt u individueel begeleid of met anderen?

U spreekt de POH-GGZ in principe alleen. Maar als u dat goed vindt, kunnen uw partner, gezinsleden of andere naasten betrokken worden bij de behandeling. Dat kan heel waardevol zijn. Uw naasten kennen u immers goed. Hun kennis en ervaringen zijn daarom belangrijk.

Hoe lang duurt de behandeling of begeleiding?

Het aantal gesprekken met de POH-GGZ hangt af van uw situatie. De insteek is om de klachten kortdurend te behandelen. Meestal kan de POH-GGZ aan het eind van het eerste gesprek inschatten hoe lang de behandeling zal duren. Hij bespreekt dan met u hoe het traject er uit gaat zien.

Register
Sinds 2016 is het Kwaliteitsregister voor praktijkondersteuners huisartsen GGZ leidend. Door het Kwaliteitsregister blijven praktijkondersteuners GGZ deskundig. Zij moeten (goedgekeurde) scholing volgen om in het kwaliteitsregister geregistreerd te blijven. De opleidingseisen zijn de afgelopen jaren aangescherpt. Ook worden ze jaarlijks bijgesteld.

Opleiding
POH-GGZ zijn zorgverleners met een (post) HBO of universitaire opleiding. Ook hebben zij relevante werkervaring in de GGZ.
De beroepsachtergrond van POH-GGZ is verschillend. De meesten zijn sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen (SPV) en psychologen. Ook zijn er zorgverleners die eerst als maatschappelijk werker (AMW) werkten. Een klein deel is B-verpleegkundige of sociaal-pedagoog ( SPH). Een heel klein deel heeft een andere achtergrond.

Omdat POH-GGZ verschillende beroepsachtergronden hebben, is er verschil in kennis, ervaring en werkwijze bij de POH-GGZ. De beroepsvereniging bevordert dat zij werken volgens dezelfde richtlijnen.

De POH-GGZ werkt in de huisartsenpraktijk.

Eerst bespreekt u uw klachten met de huisarts. Voor de behandeling en begeleiding kan hij u doorverwijzen naar de POH-GGZ.

Soms helpt de behandeling door de POH-GGZ niet voldoende. Dan kan hij of zij de huisarts adviseren u door te verwijzen naar een psycholoog of psychiater.

Er zijn verschillende wetten en afspraken die uw privacy beschermen. Zorgverleners hebben een beroepsgeheim. Dit betekent dat zij met niemand anders mogen praten over wat zij met u bespreken. Tenzij er direct gevaar is voor u of uw omgeving.

Dus aan partners, werkgevers of andere betrokkenen wordt nooit informatie gegeven. Zelfs niet over de vraag of u in behandeling bent of niet. Tenzij u aangeeft dat informatie gedeeld mag worden.

Een zorgaanbieder heeft geen toestemming nodig wanneer hij wil overleggen met collega’s die ook een geheimhoudingsplicht hebben.

De POH-GGZ doet verslag van de behandeling of begeleiding in het huisartsen informatie systeem (HIS). Als er een verwijzing naar de GGZ nodig is, wordt deze informatie hiervoor gebruikt.

U moet toestemming geven voor het doorsturen van gegevens.

Veel zorg wordt vergoed vanuit uw basisverzekering, maar niet alles.

De vergoeding hangt af van de behandeling, de behandelaar en uw verzekeringspolis. Het is daarom altijd goed om vooraf met de behandelaar te bespreken of uw behandeling vergoed wordt.

Behandeling en/of begeleiding door de POH-GGZ valt onder de Huisartsenzorg
Dat betekent dat u daar niet apart voor hoeft te betalen.